Промотивни материјали

Промотивни материјали се производи брендирани со лого или слоган и дистрибуирани со малку или без никаков трошок за промовирање на бренд , корпоративен идентитет или настан. Таквите производи, кои честопати неформално се нарекуваат swag ( масовни именки ), totchkes или freebies ( именки за броење ), се користат во маркетинг и продажба . Тие се даваат или се продаваат со загуба за да промовираат компанија , корпоративен имиџ , бренд, или настан. Тие често се дистрибуираат како материјали на трговски изложби , на конференции , на повици за продажба (т.е. посети на компании кои купуваат или можат да купат) и како бонус предмети во испратените нарачки. Тие често се користат во герилски маркетинг кампањи.

YOU MAY ALSO LIKE

Leave A Comment