Што е брендирање?

Замислете хипотетичка идеја – што би се случило кога сите луѓе во светот би имале ист изглед. Како би се препознале? Но, знаеме дека не е така. Секој од нас има свој единствен и неповторлив идентитет што не разликува од другите луѓе. Исто е и со производите на пазарот.

 

Ние бараме специфичен производ што носи одреден квалитет и карактеристики што нè интересираат и што е најважно, ја задоволува нашата специфична потреба.

Огромниот раст на богатството и културното влијание на транснационалните компании, во последните четириесет години, започна со развој на идејата за теоретичари за управување дека компаниите треба првенствено да произведуваат брендови, а не стоки.

 

Бренд е име, израз, знак, симбол или дизајн или нивна комбинација чија цел е да ги идентификува стоките или услугите на еден или група производители и да ги разликува од добрата или услугите на конкурентите.

Еден од клучните аспекти на деловниот успех денес е содржан во создавањето и одржувањето на силата на брендот. Бренд или трговска марка е мешавина од опипливи и нематеријални карактеристики кои ја симболизираат трговската марка, која, доколку се користи правилно, создава вредност и влијание.

 

Во 80-тите години на минатиот век, светот беше зафатен од манија за брендирање и препознавање на вредноста на имињата на комерцијалните производи. Бренд почнува да се цени како капитал. Навидум безопасната идеја развиена од теоретичарите на управување во средината на 80-тите години на минатиот век, дека успешните компании мора првенствено да произведуваат брендови, а не да произведуваат, прерасна во опсесија со брендирање и рекламирање.

YOU MAY ALSO LIKE

Leave A Comment